Milošević, Zoran (2010) Spoljno-političke ambicije Turske. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 149-166. ISSN 1452-2152

[img] Text
8-8.pdf

Download (337kB)

Abstract

Tur­ska že­li da se stvo­ri „No­vi svet­ski po­re­dak“, zajed­no sa za­pad­nim sa­ve­zni­ci­ma,­­ u ­ko­me bi ona igra­la jed­nu od glav­nih ulo­ga.­ U ­tom smi­slu ra­di­na­to­me da po­sta­ne stalni­ član ­Sa­ve­ta bez­bed­no­sti OUN,­ a­ već je us­pe­la da drugi čo­vek NA­TO­­ po­sta­ne Tur­čin, či­me je us­pe­la da­zna­čaj­no na­met­ne svo­je ide­je ­i ­po­gle­de ovoj voj­noj or­ga­ni­za­ci­ji. Iako Tur­ska uspe­va da se pri­ka­zu­je Za­pa ­du kao no­si­lac „ume­re­nog isla­mi­zma“ ­i ­li­be­ra­li­zma, ona po­ku­ša­va da­u­prak­si sprove­de kon­cept ­islam­ske­dr­ža­ve, zbog če­ga je vla­da­ju­ća islami­stič­ka par­ti­ja ­u ­Tur­skoj po­kre­nu­la ustav­ne re­for­me da uve­de pred­sed­nič­ki si­stem,­ u­ ko­me bi pred­sed­nik imao ovlašće­nja sul­ta­na (sve­tov­na vlast), ­a ­u ­okvi­ru po­vrat­ka ha­lifa­ta (re­li­gi­o­zna vlast) te­že da je pre­ba­ce­ na ­ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Or­ga­ni­za­ci­je islam­ske kon­fe­ren­ci­je (OIK). Sa­da ovo me­sto za­u­zi­ma gra­đa­nin Tur­ske Ek­me­le­din Ih­sa­no­glu.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Tur­ska, spolj­na po­li­ti­ka, Bal­kan, Sr­bi­ja, moder­ni­za­ci­ja, in­te­gra­ci­je, in­te­re­si
Subjects: Centers of the Institute for Political Studies > Legat dr Zorana Miloševića
Centers of the Institute for Political Studies > Centar za kulturu pamćenja
H Social Sciences > H Social Sciences (General)
J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JC Political theory
J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JQ Political institutions Asia
J Political Science > JZ International relations
Divisions: Journal Articles and Reviews
Depositing User: ms Dajana Lazarević
Date Deposited: 10 Aug 2023 11:45
Last Modified: 08 May 2024 09:55
URI: http://repozitorijumips.rs/id/eprint/429

Actions (login required)

View Item View Item